Једриличарски појмовник српско-енглески 10.12.2013
Српски English (synonym) Употреба, објашњење Синоними
аутхол outhaul за притезање једра по буму извлакач шкотног рогља
баланс гуртна toe (hiking) strap гуртна фиксирана за труп ремен за ноге
балансирање hiking избацивање тежине посаде у при- ветрину, да се смањи нагињање висити
баласт ballast тежина која даје пловилу стабилност  
барометар barometer мери атмосферски притисак  
бежање broach неконтролисано прихватање као
резултат претераног нагињања
 
безбедно пловило seaworthy пловило способно да поднесе
просечне услове на мору
 
битва jam cleat за привез обмотавањем  
бова mark (buoy) за обележавање стазе у трци или
пловног пута
ознака, плутача
бок beam reach једрење ветром под око 90 на шверт бочно
бочна бова gybe (wing) mark поставља се бочно у односу на горњу бову  
бочно abeam (athwartships) под правим углом са швертом  
број на једру sail number за идентификацију, обавезан и
регулисан правилима
 
бум boom хоризонтални држач једра  
бура offshore (land) wind ветар са обале ка мору  
вадити воду bailing испалцем вадити воду из пловила  
ваљајуће летање roll tack ефикасан начин летања: пред лета-
ње нагнути једрилицу да прихвати, затим исправљањем напумпати
 
ваљање rocking забрањена радња  
ванг vang (boom vang, boom downhaul,
kicking strap)
контрола дизања бума,
бум даунхол код оптимиста
притег бума
ванте (лето и запут) stays (back and front) придржавају јарбол напред и назад предња и задња ванта
везице cordage оптимист, за једро подвезе
вентан leech односи се на једро задњи руб
весло paddle (oar) помоћно безбедносно средство крмица
ветар true wind брзина и правац ветра у односу на
непомичног посматрача
 
ветроказ wind indicator (bur- gee, weather vane) показивач правца ветра  
ветромер anemometer за мерење брзине ветра  
вештина пловидбе seamanship безбедна и ефикасна пловидба поморство
виљушка boom jaws оптимист, спаја бум и јарбол  
висина човека fathom за мерење дубине, шест стопа  
вишетруп multihaul катамаран или тримаран  
вода! starboard! довик једрилици без права пута лупкање по палуби!
леви бум! ми, ми, мии!
вода! water! довик једрилици без права пута лупкање по палуби!
ми, ми, мии!
вођица једра sail track фиксира једро за јарбол и бум  
врголати sculling забрањена радња веслање кормилом
врзни узао clove hitch везивање за стуб или прстен  
врх јарбола masthead (mast head) горњи део јарбола  
вући haul (pull) глагол  
глава кормила rudder head веза листа кормила са зрцалом  
главно једро mainsail (main) основно, углавном највеће једро  
глисирање planing узбудљиво брзо једрење планирање
горња бова weather mark често прва ознака у трци, поставља
се право у ветар од старта,
нормално на стартну линију
орцна бова
горњи рогаљ head односи се на једро  
горњи спољашњи
рогаљ
peak део једра за оптимист, на врху
пика
 
горњи унутрашњи
рогаљ
throat део једра за оптимист, на врху јарбола  
грув groove уски опсег угла ветра под којим једро вуче оптимално, без тримовања  
гумењак crush boat за спасавање гумени чамац
даска sailboard једриличар стоји, држи једро за
бум и управља нагињањем јарбола
даска за једрење
дати правац set the course налог кормилару који курс да узме  
депласман displacement тежина воде истиснута трупом  
десна страна starboard једрилице, брода, авиона  
дижи сидро up anchor команда за дизање сидра  
динга dinghy мала једрилица са 1-3 члана посаде
коју балансира посада
динга на једра,
динга на весла
додат appendant додатак делу опреме прикачен
доња бова leeward mark поставља се низ ветар у односу на горњу бову  
доњи руб foot 1. односи се на једро
2. дужина, 1фт = 0,3048м
стопа
држање правца balance тенденција једрилице да опада,
прихвата или иде право
 
држи прави курс! proper course! довик: недозвољено прихватање
(опадање!)
не смеш да прихваташ!
(не смеш да опадаш!)
дугачки таласи rollers (swell) типично на океану, некад без ветра  
ђенова genoa велики флок, за слаб ветар  
епоксидне смоле epoxy resins везиво у композитном материјалу,
јак водоотпорни лепак за пластику
и друге материјале
 
желкот gel-coat завршни слој ламината трупа  
заветрина leeward (lee) супротно од правца ветра  
заветринска
једрилица
leeward boat једрилица у заветрини има првенство пролаза  
задњи рогаљ clew односи се на једро рогаљ шкоте
закрпе задњег
руба
flutter patches ојачања задњег руба једра на
местима где трепери (оптимист)
 
заношење leeway у заветрину, нарочито код орце  
запутка backstay запиње јарбол према крми задња ванта
заставни узао sheet bend спојни узао, основни елеменат пашњака  
затворен вентан tight leech вентан са малом кривином затворен задњи руб
затегнути sheet in команда једром  
знатни таласи rough water који битно утичу на пловидбу  
зрцало transom раван задњи део трупа  
иза abaft главни јарбол је иза предњег јарбола  
испалац bailer кофица или у облику лопатице, за ручно избацивање воде из пловила, истовремено једрећи - "sail and bail"!  
исправљање right после нагињања или превртања  
испуштање de-powering смањивање нагињања
отпуштањем једра
испуштање ветра
истрајан рефул persistent shift промена правца ветра која траје  
јарбол mast на једрилицама основни део такелаже,
углавном вертикалан,  који носи једро и
бум; постоји на разним пловилима и
има више намена
 
јарбол субочице! mast abeam! довик из правила које више не важи,
користе га мангупи за збуњивање
 
јарбоље spars јарбол, бум, пик, један или сви мотке, алу цеви
јахта keel boat једрилица са непомичном баласт-ном кобилицом килбот
једносед singlehandler једрилица са једним једром  
једренина sail cloth материјал за прављење једра платно, дакрон, мајлар
једрење sailing спорт у коме се користе једрилице, са циљем да се задата стаза обиђе што брже, уз поштовање регатних правила једриличарство
једрилица sailboat пловило са једром као погоном јахта, јола, динги
једриличар sailor спортиста који се бави једрењем на води једрач, једриоц, једрилац
једриличарски клуб sailing club За развој једриличарског спорта, науке поморства и навигације, организација једриличарских активности и одржава-ње клубских просторија за тренинг, рекреацију и разоноду чланова клуба. једрилачки клуб, ЈК
једро sail профил од једренине, ради као вер-тикално крило, постављено у вазду-шно струјање производи силу која покреће једрилицу  
канигем cunningham
(downhaul)
притеже једро по предњем рогљу  
капетан унутра-
шње пловидбе
boatmaster    
катамаран catamaran пловило са два трупа  
кери патент cleat држи коноп и лако је отпустити га стопер
кесон buoyancy спречава да једрилица потоне узгонска комора
клупа јарбола mast thwart оптимист, ослонац за јарбол  
клупица thwart фиксира шверт касету и за седење  
кобилица keel елеменат уздужне чврстоће трупа, код јахти додат баласт, служи за стабилност и против заношења кил
кокпит cockpit удубљење на палуби за посаду  
колица dolly, trolley за спуштање пловила пистом у воду кавалета
коноп line, sheet за контроле једара, везивање пловила...  
коноп за тегаљ painter обавезан је плутајући коноп код
оптимиста, минимално 5мм - 8м
привез
контролни конопи control lines
(running rigging)
конопи за тримовање једра  
кормилар helmsman (coxswain) особа која крмани пловилом  
кормилар skipper лице одговорно за пловило капетан
кормило rudder (helm) за управљање једрилицом  
косник bowsprit продужетак прамца јахте, за
качење флока и лета
 
котур block oлакшaвa пролаз конопа код промене правца колотур, бучац, бучел, блок, жаба
котурача pulley (tackle, vang
control line systems)
два или више котура и коноп дају
додатне преносе за лакше дизање терета и притезање
колотурник, ванг,
контролни систем конопа
крат reefing смањивање површине једра рифовање
кревет berth 1. кревет на броду, 2. место на молу  
кривина twist тенденција вентана већине једара
да се криве у заветрину и на горе
 
крило airfoil облик који у струји добија узгон  
крма stern задњи део пловила  
крст spreaders размиче припоне на јарболу и спро-
води силе из јарбола у припоне
 
кукица за ванг vang key качење ванга за оков на буму кључ ванга
курс heading (course) правац у којем се једри регата правац пловидбе
ластиш shockcord (elastic) привлачи шверт, једро по буму... еластична затега
латa batten укрућују задњи део једра летвицa
латерални отпор lateral resistance сила која настаје кретањем шверта,
кормила и трупа, делује бочно, ка
приветрини
 
лева страна port једрилице, брода, авиона  
лептир wing on wing у крму, кад се једри без шпинакера, је- дро иде на једну а флок на другу страну  
летам! helm's-a-lee!(lee how) команда за почетак летања  
летам! tacking! довик да се почне избегавање  
летање come about (tacking) прамац пролази кроз ветар бордижање
лето fore stay (head stay) једна од сајли које држе јарбол предња ванта
лист кормила rudder blade део кормила у води  
маестрал onshore (sea) wind термички ветар са мора ка обали ветар са мора
мајмунска песница monkey fist декоративни отежавајући завршетак конопа  
мерење measurement које врше званични мерачи на регати премеравање
мушки узао reef knot дупли за везице на оптимисту  
на десном боку starboard tack једрилица са правом пролаза  
на левом боку port tack једрилица без права првенства десним бумом
на опадање by the lee једрење ветром под око 225, могу-
ће само код једрилица без ванти
 
нагињање heel у страну изазвано ветром  
надјачан ветром overpowered ветар је јак толико да такмичар не
може да балансирањем држи једри-
лицу равно
 
налет ветра squall врло јак ветар који кратко траје,
често као наилазак хладног таласа
 
наопачке turtling преврнути се јарболом на доле  
насип breakwater вештачки насип заштита од таласа  
националне ознаке national letters три слова на једру за чланове ИСАФ национална слова
недостижна зона no-go-zone зона 45 са обе стране правца
ветра у којој се не може једрити
мртви угао
нема воде! no water! довик на бови, ако унутрашња једрили-ца нe успостави преклапање на време  
неповољни рефул header окрет ветра који захтева затезање
једра или опадање
хедер
непомична опута standing rigging сајле и опрема што држи јарбол ванте са опремом
низ ветар offwind (off the wind) повољним ветром, крма- полу крма  
ниско орцање fetch (footing) једрење ветром под око 55 на
шверт; катамарани и даске једре
мање оштро али брже
феч
обична клизна омча slipped overhand knot обични узао са омчом  
обични узао overhand knot једноставни узао за заустављање, тешко се
одвезује кад је мокар
 
облога rubbing гумена облога разме (оптимист)  
обмотавање конопа whipping a line крај конопа обмотати концем да се
не распадне
 
обртни шкопац swivel помаже затезање ванга са баланса вртуљка
одбијач fender заштита бокова брода у луци  
одвезати cast off ослободити коноп са понтона  
одлагање stowing одлагање једриличарске опреме  
одлетање skying случајно допуштање шпинакеру да
оде увис и подигне тангун вертикално
 
ознака класе class insignia слово или симбол класе  
ојачања backing plate дрвена или метална плоча испод палу- бе, за ојачање на местима за завртње  
окац grommet на једру, циради, одећи  
оков кормила ruder fittings веза једрилице и кормила шарке кормила
оков на зрцалу gudgeon за кормило  
окови fittings (rigging) палубна и опрема на јарбољу фитинзи
окце cringle прстен на једру за пролаз конопа  
окце fairlead за пролаз, придржавање и промену
смера конопа
вођица
олујни флок storm jib мало предње једро за прејак ветар  
омац thimble за заштиту омче конопа и сајле срце, омча
омча eye (loop, bow) узао на конопу или сајли са обмотајем, за провлачење конопа или окова  
омче loops узлови за које користимо један крај конопа  
опадајућа lee helm једрилица која опада без кормила  
опадање head down (bear off) прамцем од ветра  
опрема gear конопи, окови и остала опрема  
опремање rigging (set) припрема једрилице за једрење спремање
орца closehauled (beat) једрење ветром под око 45на шверт, једрење против ветра оштро у ветар,
бордижање
осека ebb измене нивоа мора због месеца  
осигурач cotter pin за чивију или шкопац прстен
осигурач кормила rudder stop (clip) спречава испадање код превртања  
осмица figure eight knot зауставни узао у облику осмице  
отворен вентан open leech вентан са великом кривином отворен задњи руб
отклон slot између флока и главног једра  
отпор кормила rudder drag под углом кормило кочи једрилицу  
отпуштање power up повећање стомака кад падне ветар  
отпуштено једро undertrimmed sail које лепрша  
очна уплетка back splice завршетак конопа међусбним
плетењем крајева
фуксован
завршетак
очњак ringbolt за спровођење конопа завртањ са окцем
палуба deck приближно водоравна површина
која затвара труп између бокова
 
палубни прстен deck ring заштита палубе од јарбола  
пасма hog уздужно ојачање пловила по оси,
као кобилица са унутрашње стране
(код дрвених оптимиста)
 
пашњак bowline најпопуларнији једриличарски узао,
добро држи и лако се одвезује
 
пета јарбола mast step заштита од хабања подножје јарбола
пик sprit оптимист,део јарбоља који диже једро подупирач
писта slipway за спуштање пловила са трајлера у воду  
пиштољ gooseneck оков за спој јарбола и бума оков за бум
пламенац telltale показују струјање ветра око једра шпије
планка strake, planking непрекидни уздужни елеменат трупа пловила  
плима/осека tide измене нивоа мора због месеца морска мена
плочица tang кратка плоча са рупама за спајање
ванти са оковима
 
повлачно сидро sea anchor држи јахту у правцу ветра  
повољни рефул lift окрет ветра који дозвољава попуштање једра или прихватање  
повољно broad reach једрење ветром под око 135 полу крма
повратни ветар backwind струјање ваздуха из флока у једро  
подигач halyard (halliard) за дизање једара  
подигач пика sprit adjustment оптимист, коноп који диже пик подигач подупирача
познавање терена local knowledge ветра, струја, обале  
појас за спасавање life jacket (PFD) обавезан код оптимиста  
појас за трапез harness са куком напред за качење трапеза трапез гаће
поклопац inspection port за проветравање и смештај ситница  
поклопци transom flaps за испуштање воде  
покретање way (way on) прелазак из мировања у покрет  
покривање blanketing заклонити једно једро другим  
положај једра sail trim у односу на ветер да што боље вуче  
полуга подигача halyard lever механизам за лакше дизање једра  
попуштање ease (off), (sheet out) шкоте или другог контролног конопа  
посада crew особе са задужењима на пловилу  
прави курс proper course курс којим једрилица најбрже
стиже до следеће бове
 
право пута right of way када се две једрилице срећу она која
не мора да мења правац има право пута
 
правци једрења points of sail close hauled, close reach, beam
reach, broad reach, run
орца, у ветар, бок, повољно, крма
 
прамац bow (stem) предњи део брода  
прамчана битва bow eye за везивање и вучу пловила  
преврнути се capsize кад једро додирне воду  
превртачина death roll превртање у крму после више
неконтролисаних нагињања
 
преграда midship frame средишња преграда (оптимист)  
предњи рогаљ tack односи се на једро рогаљ узде
предњи руб luff односи се на једро  
преклапање overlap једрилице се преклапају када је једна испред замишљене црте попречне крајњој тачки крме друге преклапање једрилица
преко свега overall (LOA) максимално растојање, по дужини,
између крајњих тачака које припа-
дају пловилу
 
прекоморски offshore даље од обале, на отвореном мору  
прелет gybe прелаз крмом кроз ветар пуелабанда, кружење
прелет С C-gybe (crash gybe) неконтролисан прелет и прихватање лош прелет
прелећемо! gybe ho (gybing)! команда за почетак прелета пази бум!
према ветру eye of wind тачан правац одакле дува ветар  
пренос purchase додатни пренос ради појачања снаге  
преовлађујући
ветрови
prevailing winds глобални образац струјања ваздуха
због грејања сунца и ротације земље
пасати
препрека! obstacle! довик преклопљеној једрилици да
омогући избегавање препреке
препрека летам!
престизање overtaking престизано пловило има право пута  
претегнуто overtrimed једро затегнуто толико да не вуче  
приветрина weather (windward, high) side страна пловила изложена ветру;  
приветринска
једрилица
weather (windward)
boat
jeдрилица у приветрини даје воду  
привидни ветар apparent wind спрега спољног и ветра брзине резултанта
привидно
неповољни рефул
velocity header када ветар нагло падне, једрилица
задржи брзину, што резултира ударом оштријег привидног ветра
 
привидно повољни рефул velocity lift када ветар нагло појача, једрилица
задржи брзину, што резултира ударом повољнијег привидног ветра
 
припоне shrouds за држање и реглажу јарбола ванте са стране
прихватајућа weather helm једрилица која прихвата сама  
прихватам! weather (windward)
boat!
довик: приветринској једрилици да се склања вода!
прихватање head up (bear in, luff) прамцем ка ветру  
провезе бока chine уздужна ојачања бока пловила  
провезе дна bilge stringers уздужна ојачања дна пловила  
продужетак tiller extension за лакше управљање једрилицом лира
продужи! hold your course! довик једрилици са правом пута да
почињемо маневар избегавања
држи курс!
промена wind shift промена правца ветра  
протест 360! protest 360! довик: уради казну једним окретом или протествујем! показивање заставице "Б" сигналног кодекса
протест 720! protest 720! довик: уради казну два окрета или протествујем! показивање заставице "Б" сигналног кодекса
против ветра upwind пловидба у правцу ветра  
профил camber (draft) дубина профила једра стомак
профил, газ draft 1. профил једра, 2. газ пловила стомак
процена ветра wind sense процена правца и јачине ветра  
пумпање pumping забрањена радња  
пумпица self bailer брзином једрилице вади воду ленц вентил
пуначко full једро са великом дубином профила  
равно flat 1. једро са малом дубином профила,
2. једрење са што мањим нагињањем
 
рад шкотом playing the sail, sheeting, trim држање једра у оптималном положају затезањем и отуштањем шкоте тримовање
распремање de-rigging одлагање једара и остале опреме
по завршетку једрења
 
регатна правила rules (racing rules
of sailing)
правила за такмичење - регате једри- лица, са циљем избегавања судара правила
рефул gust удар ветра  
рефул puff (gust) изненадни удар ветра  
рибарска омча angler's loop сигурна омча за најлонски коноп  
риг rig јарбол, бум, ванте, шкоте, једра све изнад палубе
риг са три ванте three stay rig без задње ванте  
руб трупа gunwale (gunnel, rail) састав палубе и трупа једрлилце разма, таласњача, валобран
руда tiller за управљање једрилицом рудо, тилер, аргола
ружа ветрова compass rose
(wind rose)
круг хоризонта са назначеним странама света, названим по ветровима који дувају
из 4 правца и 4 међуправца
 
рупа hole (lull) нагло смањење снаге ветра  
рупа за јарбол masthole (mast hole) оптимист, ласер, фин грло јарбола
савијање јарбола mast bend шкотом или вангом намерно, да се
смањи стомак
 
сајла steel rope за ванте чело (за бродове)
самостални јарбол unstayed rig без ванти: оптимист, ласер, фин  
самостојећи јарбол cat rig јарбол близу прамца, без флока  
сигурносни коноп lanyard везан за предмет да се не изгуби  
сидрo anchor тешка метална направа која, када
се закачи за дно, држи пловило
 
сидрени коноп anchor line (rode) веза пловила са сидром  
сидрени привез anchor bend (fisherman's) за везивање сидра или крста јарбола сидрени узао
сидрити anchoring маневар задржавања пловила помоћу сидра  
сидриште anchorage заштићено место за сидрење  
сидриште mooring заштићено место за сидрење са сталним сидром и бовом копоморто
силуета палубе sheerline бочна пројекција закривљења палубе  
скоуп scope оснос између дубине воде и дужи-
не сидреног конопа (најмање 1:3)
 
слободна по
прамцу
free ahead једрилица је слободна по прамцу од друге када је испред замишљене црте попречне крајњој тачки њеног прамца  
слободна по крми free astern једрилица је слободна по крми од
друге када је иза замишљене црте
попречне крајњој тачки њене крме
 
слуп sloop (bermuda sloop) једрилица са једним јарболом и летом, са флоком или ђеновом  
спирала coil кружно намотан коноп  
сплав jetty за пристајање и везивање пловила понтон, моло
спојити котуре two blocked на ласеру кад стегнете ванг и шкоту, котури шкоте и травелера се споје  
спојни узлови bends за спој два конопа  
спортско
понашање
sportsmanship 1. спортиста се не размеће, 2. не одустаје,
3. не тражи изговор за неуспех, 4. зна да мирно изгуби, 5. зна да мирно победи, 6. игра поштено, 7. бори се најбоље што уме, 8.не користи алкохол, дуван и остале дроге;
 
спремни за летање! ready about (prepare
to tack)!
команда за припрему летања спремни!
спуштање шпинакера takedown одлагање шпинакера и тангуна  
спуштач downhaul напр. шверта, листа кормила, једра притега, увлакач
средина amidships део пловила око средине  
средишњи оквир midship frame assy склоп преграде и шверт касете (о)  
стагнација stall прекид струје ветра са приветрин-ске стране једра који резултира већим губитком узгона  
стакло пластика fiberglass композит смоле и стаклених влакана  
стезалица turnbuckle подешивач за ванте завртањем шпанер
струја плиме/осеке tidal current приметна у заливима и ушћима  
суво одело dry suit са гуменом крагном и за чланке  
суво превртање walkover recovery посада се попне на бок, одатле на
шверт и уђе у једрилицу док се
исправља (на ласерурутински)
 
сунђер одело wet suit штити од хладноће  
сурф surfing убрзање једрењем низ талас  
тактичко орцање cover tacking циљ: одузети противнику ветар покривање
тангун spinnaker boom
(tangoon)
качи се на јарбол и окце шпинаке-ра, забрањено је без тангуна дићи
шпинакер
бум шпинакера
тангун флока whisker pole за ветар у крму, лептир бум флока
тежиште латерал-
ног плана
Centre of lateral resistance (CLR) резултанта сила отпора заношења на труп, шверт и лист кормила отпор
тежиште узгона Centre of effort(CE) резултанта сила на сва једра упор
ток current проток реке; на мору струјање
услед плиме, осеке и температур-них разлика
водена струја
топли талас warm front област где топли, влажан ваздух прелази преко хладног, резултира
кишом и ветром
 
точкић sheave (pulley) са жлебом, ротира унутар котура диск
трајлер trailer издужена приколица са једном или
две осовине за транспорт пловила и
спуштање у воду
приколица
трапез trapeze качење на сајлу закачену близу
припона омогућава да морнар
балансира целим телом
 
тревелер traveller клизач за задњи котур шкоте клизач
тресење једрима luffing (pinching) у дуелу, јаком ветру или на страту  
трзање ooching тела ка прамцу нагло, назад полако; забрањена радња  
трим trim нагиб једрилице по уздужној оси  
тримаран trimaran пловило са три трупа  
труп hull основно тело пловила, углавном прављен од материјала тежих од воде, али плови јер истисне тежину воде једнаку својој уроњеној запремини.  
у ветар close (tight) reach
(reaching)
једрење ветром под углом од око
67 у односу на шверт
 
у ветру in irons (irons) код спорог летања једрилица стане у ветар и кормило не реагује  
у крму running (downwind) једрење ветром под око 180 у крму
угао јарбола rake напред-назад у односу на вертикални  
узао knot 1. метод везивања конопа за обје-
кат или други коноп,
2. брзина, 1 НМ/сат = 1.852 км/сат
чвор
узгон lift сила која делује на профил крила или једра, изазвана струјањем, омогућава летење и једрење  
узгон једра sail force сила изазвана струјањем ваздуха око профила једра  
узда tack на старим једрењацима узда затеже
једро напред, супротно од шкоте
десна узда = леви бум,
по левом боку
узлови за заустављање stopper knots завршетак конопа који онемогућава
пролаз кроз окце или котур
 
уједначеног типа one design једрилице идентичне у класи  
укрцан aboard налази се на пловилу на палуби
укрцати се embark на пловило  
уназад astern (aft) према крми  
унутрашњи! room on the mark! довик споља преклопљеној једрилици
за место приликом обиласка бове
места! лупкање по
палуби, вода!
уплитање seize краја конопа да се не распадне  
уроњени профили foils шверт, кормило, крилца, листови, фоилс
уфулавање! barging! довик на старту или код бове кад проти- вник покушава да се удене непрописно вода!
флок jib (head sail) предње једро летно једро
фронт front предњи крај ваздушне масе  
фуксована омча eye splice омча направљена уплитањем делова
конопа у размакнут део тог конопа
уплитање
хирушки узао surgeon's knot за клизаве конопе  
хладни талас cold front област где се хладни ваздух пробија кроз околни топлији, резултира
кишом, грмљавином и олујом
 
цедити pointing high једрити врло оштро у ветар  
центрирана neutral helm једрилица која сама држи правац  
цируси cirrus clouds нежни облаци на великој висини,
често најављују топао талас
 
чело клупе
јарбола
mast thwart
bulkhead
код оптимиста учвршћује клупу
јарбола
 
чеп bung на трупу, за истицање воде  
чивија clevis pin за спој ванти клин, штифт
члан посаде having berth симболично значење (имати кревет)  
човек у води MOB (man overboard) кога треба спасавати маневром  
чоп chop кратки неритмични таласи  
џепови лата batten pocket држе лате  
џонглица swaged end бакарна дупла цевчица за крај сајле бомбица
шведска цев clam cleat држи коноп и лако је отпустити га стопер
шверт centererboard
(daggerboard)
смањује заношење једрилице пераје, кобилица
шверт касета centerboard case (trunk) спречава улазак воде у кокпит кућиште пераје
ширина beam највећа ширина пловила  
шкопац shackle спајање конопа и окова  
шкота mainsheet (sheet) основна контрола једра
шкота флока jib sheet коноп за затезање флока  
шкота шпинакера guy контролни коноп за шпинакер  
шкота, тримовање sheet 1. контролни коноп за једро
2. тримовање једра шкотом
 
шкрипавац ratchet block
(mainsheet block)
котур чији точкић ротира у једном или оба смера крча, винч блок,
рачет, елштром блок
шпинакер spinnaker лако једро у облику падобрана које
се користи код повољних ветрова
балун
шпинакер, асиметрични spinnaker, asymmetric хибрид шпинакера и ђенове  
штифт pintle вертикална осовина окова кормила игла
 
Sailing - the fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense
Једрење - фина уметност квашења и прехлађивања за време споре и бесциљне пловидбе, уз велики трошак