Једриличарски појмовник енглеско-српски 10.12.2013
English (synonym) Српски Употреба, објашњење Синоними
abaft иза главни јарбол је иза предњег јарбола  
abeam (athwartships) бочно под правим углом са швертом  
aboard укрцан налази се на пловилу на палуби
airfoil крило облик који у струји добија узгон  
amidships средина део пловила око средине  
anchor сидрo тешка метална направа која, када
се закачи за дно, држи пловило
 
anchor bend (fisherman's) сидрени привез за везивање сидра или крста јарбола сидрени узао
anchor line (rode) сидрени коноп веза пловила са сидром  
anchorage сидриште заштићено место за сидрење  
anchoring сидрити маневар задржавања пловила помоћу сидра  
anemometer ветромер за мерење брзине ветра  
angler's loop рибарска омча сигурна омча за најлонски коноп  
apparent wind привидни ветар спрега спољног и ветра брзине резултанта
appendant додат додатак делу опреме прикачен
astern (aft) уназад према крми  
back splice очна уплетка завршетак конопа међусбним
плетењем крајева
фуксован
завршетак
backing plate ојачања дрвена или метална плоча испод палу- бе, за ојачање на местима за завртње  
backstay запутка запиње јарбол према крми задња ванта
backwind повратни ветар струјање ваздуха из флока у једро  
bailer испалац кофица или у облику лопатице, за ручно избацивање воде из пловила, истовремено једрећи - "sail and bail"!  
bailing вадити воду испалцем вадити воду из пловила  
balance држање правца тенденција једрилице да опада,
прихвата или иде право
 
ballast баласт тежина која даје пловилу стабилност  
barging! уфулавање! довик на старту или код бове кад проти- вник покушава да се удене непрописно вода!
barometer барометар мери атмосферски притисак  
batten латa укрућују задњи део једра летвицa
batten pocket џепови лата држе лате  
beam ширина највећа ширина пловила  
beam reach бок једрење ветром под око 90 на шверт бочно
bends спојни узлови за спој два конопа  
berth кревет 1. кревет на броду, 2. место на молу  
bilge stringers провезе дна уздужна ојачања дна пловила  
blanketing покривање заклонити једно једро другим  
block котур oлакшaвa пролаз конопа код промене правца колотур, бучац, бучел, блок, жаба
boatmaster капетан унутра-
шње пловидбе
   
boom бум хоризонтални држач једра  
boom jaws виљушка оптимист, спаја бум и јарбол  
bow (stem) прамац предњи део брода  
bow eye прамчана битва за везивање и вучу пловила  
bowline пашњак најпопуларнији једриличарски узао,
добро држи и лако се одвезује
 
bowsprit косник продужетак прамца јахте, за
качење флока и лета
 
breakwater насип вештачки насип заштита од таласа  
broach бежање неконтролисано прихватање као
резултат претераног нагињања
 
broad reach повољно једрење ветром под око 135 полу крма
bung чеп на трупу, за истицање воде  
buoyancy кесон спречава да једрилица потоне узгонска комора
by the lee на опадање једрење ветром под око 225, могу-
ће само код једрилица без ванти
 
camber (draft) профил дубина профила једра стомак
capsize преврнути се кад једро додирне воду  
cast off одвезати ослободити коноп са понтона  
cat rig самостојећи јарбол јарбол близу прамца, без флока  
catamaran катамаран пловило са два трупа  
centerboard case (trunk) шверт касета спречава улазак воде у кокпит кућиште пераје
centererboard
(daggerboard)
шверт смањује заношење једрилице пераје, кобилица
Centre of effort(CE) тежиште узгона резултанта сила на сва једра упор
Centre of lateral resistance (CLR) тежиште латерал-
ног плана
резултанта сила отпора заношења на труп, шверт и лист кормила отпор
C-gybe (crash gybe) прелет С неконтролисан прелет и прихватање лош прелет
chine провезе бока уздужна ојачања бока пловила  
chop чоп кратки неритмични таласи  
cirrus clouds цируси нежни облаци на великој висини,
често најављују топао талас
 
clam cleat шведска цев држи коноп и лако је отпустити га стопер
class insignia ознака класе слово или симбол класе  
cleat кери патент држи коноп и лако је отпустити га стопер
clevis pin чивија за спој ванти клин, штифт
clew задњи рогаљ односи се на једро рогаљ шкоте
close (tight) reach
(reaching)
у ветар једрење ветром под углом од око
67 у односу на шверт
 
closehauled (beat) орца једрење ветром под око 45на шверт, једрење против ветра оштро у ветар,
бордижање
clove hitch врзни узао везивање за стуб или прстен  
cockpit кокпит удубљење на палуби за посаду  
coil спирала кружно намотан коноп  
cold front хладни талас област где се хладни ваздух пробија кроз околни топлији, резултира
кишом, грмљавином и олујом
 
come about (tacking) летање прамац пролази кроз ветар бордижање
compass rose
(wind rose)
ружа ветрова круг хоризонта са назначеним странама света, названим по ветровима који дувају
из 4 правца и 4 међуправца
 
control lines
(running rigging)
контролни конопи конопи за тримовање једра  
cordage везице оптимист, за једро подвезе
cotter pin осигурач за чивију или шкопац прстен
cover tacking тактичко орцање циљ: одузети противнику ветар покривање
crew посада особе са задужењима на пловилу  
cringle окце прстен на једру за пролаз конопа  
crush boat гумењак за спасавање гумени чамац
cunningham
(downhaul)
канигем притеже једро по предњем рогљу  
current ток проток реке; на мору струјање
услед плиме, осеке и температур-них разлика
водена струја
death roll превртачина превртање у крму после више
неконтролисаних нагињања
 
deck палуба приближно водоравна површина
која затвара труп између бокова
 
deck ring палубни прстен заштита палубе од јарбола  
de-powering испуштање смањивање нагињања
отпуштањем једра
испуштање ветра
de-rigging распремање одлагање једара и остале опреме
по завршетку једрења
 
dinghy динга мала једрилица са 1-3 члана посаде
коју балансира посада
динга на једра,
динга на весла
displacement депласман тежина воде истиснута трупом  
dolly, trolley колица за спуштање пловила пистом у воду кавалета
downhaul спуштач напр. шверта, листа кормила, једра притега, увлакач
draft профил, газ 1. профил једра, 2. газ пловила стомак
dry suit суво одело са гуменом крагном и за чланке  
ease (off), (sheet out) попуштање шкоте или другог контролног конопа  
ebb осека измене нивоа мора због месеца  
embark укрцати се на пловило  
epoxy resins епоксидне смоле везиво у композитном материјалу,
јак водоотпорни лепак за пластику
и друге материјале
 
eye (loop, bow) омча узао на конопу или сајли са обмотајем, за провлачење конопа или окова  
eye of wind према ветру тачан правац одакле дува ветар  
eye splice фуксована омча омча направљена уплитањем делова
конопа у размакнут део тог конопа
уплитање
fairlead окце за пролаз, придржавање и промену
смера конопа
вођица
fathom висина човека за мерење дубине, шест стопа  
fender одбијач заштита бокова брода у луци  
fetch (footing) ниско орцање једрење ветром под око 55 на
шверт; катамарани и даске једре
мање оштро али брже
феч
fiberglass стакло пластика композит смоле и стаклених влакана  
figure eight knot осмица зауставни узао у облику осмице  
fittings (rigging) окови палубна и опрема на јарбољу фитинзи
flat равно 1. једро са малом дубином профила,
2. једрење са што мањим нагињањем
 
flutter patches закрпе задњег
руба
ојачања задњег руба једра на
местима где трепери (оптимист)
 
foils уроњени профили шверт, кормило, крилца, листови, фоилс
foot доњи руб 1. односи се на једро
2. дужина, 1фт = 0,3048м
стопа
fore stay (head stay) лето једна од сајли које држе јарбол предња ванта
free ahead слободна по
прамцу
једрилица је слободна по прамцу од друге када је испред замишљене црте попречне крајњој тачки њеног прамца  
free astern слободна по крми једрилица је слободна по крми од
друге када је иза замишљене црте
попречне крајњој тачки њене крме
 
front фронт предњи крај ваздушне масе  
full пуначко једро са великом дубином профила  
gear опрема конопи, окови и остала опрема  
gel-coat желкот завршни слој ламината трупа  
genoa ђенова велики флок, за слаб ветар  
gooseneck пиштољ оков за спој јарбола и бума оков за бум
grommet окац на једру, циради, одећи  
groove грув уски опсег угла ветра под којим једро вуче оптимално, без тримовања  
gudgeon оков на зрцалу за кормило  
gunwale (gunnel, rail) руб трупа састав палубе и трупа једрлилце разма, таласњача, валобран
gust рефул удар ветра  
guy шкота шпинакера контролни коноп за шпинакер  
gybe прелет прелаз крмом кроз ветар пуелабанда, кружење
gybe (wing) mark бочна бова поставља се бочно у односу на горњу бову  
gybe ho (gybing)! прелећемо! команда за почетак прелета пази бум!
halyard (halliard) подигач за дизање једара  
halyard lever полуга подигача механизам за лакше дизање једра  
harness појас за трапез са куком напред за качење трапеза трапез гаће
haul (pull) вући глагол  
having berth члан посаде симболично значење (имати кревет)  
head горњи рогаљ односи се на једро  
head down (bear off) опадање прамцем од ветра  
head up (bear in, luff) прихватање прамцем ка ветру  
header неповољни рефул окрет ветра који захтева затезање
једра или опадање
хедер
heading (course) курс правац у којем се једри регата правац пловидбе
heel нагињање у страну изазвано ветром  
helm's-a-lee!(lee how) летам! команда за почетак летања  
helmsman (coxswain) кормилар особа која крмани пловилом  
hiking балансирање избацивање тежине посаде у при- ветрину, да се смањи нагињање висити
hog пасма уздужно ојачање пловила по оси,
као кобилица са унутрашње стране
(код дрвених оптимиста)
 
hold your course! продужи! довик једрилици са правом пута да
почињемо маневар избегавања
држи курс!
hole (lull) рупа нагло смањење снаге ветра  
hull труп основно тело пловила, углавном прављен од материјала тежих од воде, али плови јер истисне тежину воде једнаку својој уроњеној запремини.  
in irons (irons) у ветру код спорог летања једрилица стане у ветар и кормило не реагује  
inspection port поклопац за проветравање и смештај ситница  
jam cleat битва за привез обмотавањем  
jetty сплав за пристајање и везивање пловила понтон, моло
jib (head sail) флок предње једро летно једро
jib sheet шкота флока коноп за затезање флока  
keel кобилица елеменат уздужне чврстоће трупа, код јахти додат баласт, служи за стабилност и против заношења кил
keel boat јахта једрилица са непомичном баласт-ном кобилицом килбот
knot узао 1. метод везивања конопа за обје-
кат или други коноп,
2. брзина, 1 НМ/сат = 1.852 км/сат
чвор
lanyard сигурносни коноп везан за предмет да се не изгуби  
lateral resistance латерални отпор сила која настаје кретањем шверта,
кормила и трупа, делује бочно, ка
приветрини
 
lee helm опадајућа једрилица која опада без кормила  
leech вентан односи се на једро задњи руб
leeward (lee) заветрина супротно од правца ветра  
leeward boat заветринска
једрилица
једрилица у заветрини има првенство пролаза  
leeward mark доња бова поставља се низ ветар у односу на горњу бову  
leeway заношење у заветрину, нарочито код орце  
life jacket (PFD) појас за спасавање обавезан код оптимиста  
lift повољни рефул окрет ветра који дозвољава попуштање једра или прихватање  
lift узгон сила која делује на профил крила или једра, изазвана струјањем, омогућава летење и једрење  
line, sheet коноп за контроле једара и везивање пловила  
local knowledge познавање терена ветра, струја, обале  
loops омче узлови за које користимо један крај конопа  
luff предњи руб односи се на једро  
luffing (pinching) тресење једрима у дуелу, јаком ветру или на страту  
mainsail (main) главно једро основно, углавном највеће једро  
mainsheet (sheet) шкота основна контрола једра
mark (buoy) бова за обележавање стазе у трци или
пловног пута
ознака, плутача
mast јарбол на једрилицама основни део такелаже,
углавном вертикалан,  који носи једро и
бум; постоји на разним пловилима и
има више намена
 
mast abeam! јарбол субочице! довик из правила које више не важи,
користе га мангупи за збуњивање
 
mast bend савијање јарбола шкотом или вангом намерно, да се
смањи стомак
 
mast step пета јарбола заштита од хабања подножје јарбола
mast thwart клупа јарбола оптимист, ослонац за јарбол  
mast thwart
bulkhead
чело клупе
јарбола
код оптимиста учвршћује клупу
јарбола
 
masthead (mast head) врх јарбола горњи део јарбола  
masthole (mast hole) рупа за јарбол оптимист, ласер, фин грло јарбола
measurement мерење које врше званични мерачи на регати премеравање
midship frame преграда средишња преграда (оптимист)  
midship frame assy средишњи оквир склоп преграде и шверт касете (о)  
MOB (man overboard) човек у води кога треба спасавати маневром  
monkey fist мајмунска песница декоративни отежавајући завршетак конопа  
mooring сидриште заштићено место за сидрење са сталним сидром и бовом копоморто
multihaul вишетруп катамаран или тримаран  
national letters националне ознаке три слова на једру за чланове ИСАФ национална слова
neutral helm центрирана једрилица која сама држи правац  
no water! нема воде! довик на бови, ако унутрашња једрили-ца нe успостави преклапање на време  
no-go-zone недостижна зона зона 45 са обе стране правца
ветра у којој се не може једрити
мртви угао
obstacle! препрека! довик преклопљеној једрилици да
омогући избегавање препреке
препрека летам!
offshore прекоморски даље од обале, на отвореном мору  
offshore (land) wind бура ветар са обале ка мору  
offwind (off the wind) низ ветар повољним ветром, крма- полу крма  
one design уједначеног типа једрилице идентичне у класи  
onshore (sea) wind маестрал термички ветар са мора ка обали ветар са мора
ooching трзање тела ка прамцу нагло, назад полако; забрањена радња  
open leech отворен вентан вентан са великом кривином отворен задњи руб
outhaul аутхол за притезање једра по буму извлакач шкотног рогља
overall (LOA) преко свега максимално растојање, по дужини,
између крајњих тачака које припа-
дају пловилу
 
overhand knot обични узао једноставни узао за заустављање, тешко се
одвезује кад је мокар
 
overlap преклапање једрилице се преклапају када је једна испред замишљене црте попречне крајњој тачки крме друге преклапање једрилица
overpowered надјачан ветром ветар је јак толико да такмичар не
може да балансирањем држи једри-
лицу равно
 
overtaking престизање престизано пловило има право пута  
overtrimed претегнуто једро затегнуто толико да не вуче  
paddle (oar) весло помоћно безбедносно средство крмица
painter коноп за тегаљ обавезан је плутајући коноп код
оптимиста, минимално 5мм - 8м
привез
peak горњи спољашњи
рогаљ
део једра за оптимист, на врху
пика
 
persistent shift истрајан рефул промена правца ветра која траје  
pintle штифт вертикална осовина окова кормила игла
planing глисирање узбудљиво брзо једрење планирање
playing the sail, sheeting, trim рад шкотом држање једра у оптималном положају затезањем и отуштањем шкоте тримовање
pointing high цедити једрити врло оштро у ветар  
points of sail правци једрења close hauled, close reach, beam
reach, broad reach, run
орца, у ветар, бок, повољно, крма
 
port лева страна једрилице, брода, авиона  
port tack на левом боку једрилица без права првенства десним бумом
power up отпуштање повећање стомака кад падне ветар  
prevailing winds преовлађујући
ветрови
глобални образац струјања ваздуха
због грејања сунца и ротације земље
пасати
proper course прави курс курс којим једрилица најбрже
стиже до следеће бове
 
proper course! држи прави курс! довик: недозвољено прихватање
(опадање!)
не смеш да прихваташ!
(не смеш да опадаш!)
protest 360! протест 360! довик: уради казну једним окретом или протествујем! показивање заставице "Б" сигналног кодекса
protest 720! протест 720! довик: уради казну два окрета или протествујем! показивање заставице "Б" сигналног кодекса
puff (gust) рефул изненадни удар ветра  
pulley (tackle, vang
control line systems)
котурача два или више котура и коноп дају
додатне преносе за лакше дизање терета и притезање
колотурник, ванг,
контролни систем конопа
pumping пумпање забрањена радња  
purchase пренос додатни пренос ради појачања снаге  
rake угао јарбола напред-назад у односу на вертикални  
ratchet block
(mainsheet block)
шкрипавац котур чији точкић ротира у једном или оба смера крча, винч блок,
рачет, елштром блок
ready about (prepare
to tack)!
спремни за летање! команда за припрему летања спремни!
reef knot мушки узао дупли за везице на оптимисту  
reefing крат смањивање површине једра рифовање
rig риг јарбол, бум, ванте, шкоте, једра све изнад палубе
rigging (set) опремање припрема једрилице за једрење спремање
right исправљање после нагињања или превртања  
right of way право пута када се две једрилице срећу она која
не мора да мења правац има право пута
 
ringbolt очњак за спровођење конопа завртањ са окцем
rocking ваљање забрањена радња  
roll tack ваљајуће летање ефикасан начин летања: пред лета-
ње нагнути једрилицу да прихвати, затим исправљањем напумпати
 
rollers (swell) дугачки таласи типично на океану, некад без ветра  
room on the mark! унутрашњи! довик споља преклопљеној једрилици
за место приликом обиласка бове
места! лупкање по
палуби, вода!
rough water знатни таласи који битно утичу на пловидбу  
rubbing облога гумена облога разме (оптимист)  
rudder (helm) кормило за управљање једрилицом  
rudder blade лист кормила део кормила у води  
rudder head глава кормила веза листа кормила са зрцалом  
rudder drag отпор кормила под углом кормило кочи једрилицу  
rudder stop (clip) осигурач кормила спречава испадање код превртања  
ruder fittings оков кормила веза једрилице и кормила шарке кормила
rules (racing rules
of sailing)
регатна правила правила за такмичење - регате једри- лица, са циљем избегавања судара правила
running (downwind) у крму једрење ветром под око 180 у крму
sail једро профил од једренине, ради као вер-тикално крило, постављено у вазду-шно струјање производи силу која покреће једрилицу  
sail cloth једренина материјал за прављење једра платно, дакрон, мајлар
sail force узгон једра сила изазвана струјањем ваздуха око профила једра  
sail number број на једру за идентификацију, обавезан и
регулисан правилима
 
sail track вођица једра фиксира једро за јарбол и бум  
sail trim положај једра у односу на ветер да што боље вуче  
sailboard даска једриличар стоји, држи једро за
бум и управља нагињањем јарбола
даска за једрење
sailboat једрилица пловило са једром као погоном јахта, јола, динги
sailing једрење спорт у коме се користе једрилице, са циљем да се задата стаза обиђе што брже, уз поштовање регатних правила једриличарство
sailing club једриличарски клуб За развој једриличарског спорта, науке поморства и навигације, организација једриличарских активности и одржава-ње клубских просторија за тренинг, рекреацију и разоноду чланова клуба. једрилачки клуб, ЈК
sailor једриличар спортиста који се бави једрењем на води једрач, једриоц, једрилац
scope скоуп оснос између дубине воде и дужи-
не сидреног конопа (најмање 1:3)
 
sculling врголати забрањена радња веслање кормилом
sea anchor повлачно сидро држи јахту у правцу ветра  
seamanship вештина пловидбе безбедна и ефикасна пловидба поморство
seaworthy безбедно пловило пловило способно да поднесе
просечне услове на мору
 
seize уплитање краја конопа да се не распадне  
self bailer пумпица брзином једрилице вади воду ленц вентил
set the course дати правац налог кормилару који курс да узме  
shackle шкопац спајање конопа и окова  
sheave (pulley) точкић са жлебом, ротира унутар котура диск
sheerline силуета палубе бочна пројекција закривљења палубе  
sheet шкота, тримовање 1. контролни коноп за једро
2. тримовање једра шкотом
 
sheet bend заставни узао спојни узао, основни елеменат пашњака  
sheet in затегнути команда једром  
shockcord (elastic) ластиш привлачи шверт, једро по буму... еластична затега
shrouds припоне за држање и реглажу јарбола ванте са стране
singlehandler једносед једрилица са једним једром  
skipper кормилар лице одговорно за пловило капетан
skying одлетање случајно допуштање шпинакеру да
оде увис и подигне тангун вертикално
 
slipped overhand knot обична клизна омча обични узао са омчом  
slipway писта за спуштање пловила са трајлера у воду  
sloop (bermuda sloop) слуп једрилица са једним јарболом и летом, са флоком или ђеновом  
slot отклон између флока и главног једра  
spars јарбоље јарбол, бум, пик, један или сви мотке, алу цеви
spinnaker шпинакер лако једро у облику падобрана које
се користи код повољних ветрова
балун
spinnaker boom
(tangoon)
тангун качи се на јарбол и окце шпинаке-ра, забрањено је без тангуна дићи
шпинакер
бум шпинакера
spinnaker, asymmetric шпинакер, асиметрични хибрид шпинакера и ђенове  
sportsmanship спортско
понашање
1. спортиста се не размеће, 2. не одустаје,
3. не тражи изговор за неуспех, 4. зна да мирно изгуби, 5. зна да мирно победи, 6. игра поштено, 7. бори се најбоље што уме, 8.не користи алкохол, дуван и остале дроге;
 
spreaders крст размиче припоне на јарболу и спро-
води силе из јарбола у припоне
 
sprit пик оптимист,део јарбоља који диже једро подупирач
sprit adjustment подигач пика оптимист, коноп који диже пик подигач подупирача
squall налет ветра врло јак ветар који кратко траје,
често као наилазак хладног таласа
 
stall стагнација прекид струје ветра са приветрин-ске стране једра који резултира већим губитком узгона  
standing rigging непомична опута сајле и опрема што држи јарбол ванте са опремом
starboard десна страна једрилице, брода, авиона  
starboard tack на десном боку једрилица са правом пролаза  
starboard! вода! довик једрилици без права пута лупкање по палуби!
леви бум! ми, ми, мии!
stays (back and front) ванте (лето и запут) придржавају јарбол напред и назад предња и задња ванта
steel rope сајла за ванте чело (за бродове)
stern крма задњи део пловила  
stopper knots узлови за заустављање завршетак конопа који онемогућава
пролаз кроз окце или котур
 
storm jib олујни флок мало предње једро за прејак ветар  
stowing одлагање одлагање једриличарске опреме  
strake, planking планка непрекидни уздужни елеменат трупа пловила  
surfing сурф убрзање једрењем низ талас  
surgeon's knot хирушки узао за клизаве конопе  
swaged end џонглица бакарна дупла цевчица за крај сајле бомбица
swivel обртни шкопац помаже затезање ванга са баланса вртуљка
tack предњи рогаљ односи се на једро рогаљ узде
tack узда на старим једрењацима узда затеже
једро напред, супротно од шкоте
десна узда = леви бум,
по левом боку
tacking! летам! довик да се почне избегавање  
takedown спуштање шпинакера одлагање шпинакера и тангуна  
tang плочица кратка плоча са рупама за спајање
ванти са оковима
 
telltale пламенац показују струјање ветра око једра шпије
thimble омац за заштиту омче конопа и сајле срце, омча
three stay rig риг са три ванте без задње ванте  
throat горњи унутрашњи
рогаљ
део једра за оптимист, на врху јарбола  
thwart клупица фиксира шверт касету и за седење  
tidal current струја плиме/осеке приметна у заливима и ушћима  
tide плима/осека измене нивоа мора због месеца морска мена
tight leech затворен вентан вентан са малом кривином затворен задњи руб
tiller руда за управљање једрилицом рудо, тилер, аргола
tiller extension продужетак за лакше управљање једрилицом лира
toe (hiking) strap баланс гуртна гуртна фиксирана за труп ремен за ноге
trailer трајлер издужена приколица са једном или
две осовине за транспорт пловила и
спуштање у воду
приколица
transom зрцало раван задњи део трупа  
transom flaps поклопци за испуштање воде  
trapeze трапез качење на сајлу закачену близу
припона омогућава да морнар
балансира целим телом
 
traveller тревелер клизач за задњи котур шкоте клизач
trim трим нагиб једрилице по уздужној оси  
trimaran тримаран пловило са три трупа  
true wind ветар брзина и правац ветра у односу на
непомичног посматрача
 
turnbuckle стезалица подешивач за ванте завртањем шпанер
turtling наопачке преврнути се јарболом на доле  
twist кривина тенденција вентана већине једара
да се криве у заветрину и на горе
 
two blocked спојити котуре на ласеру кад стегнете ванг и шкоту, котури шкоте и травелера се споје  
undertrimmed sail отпуштено једро које лепрша  
unstayed rig самостални јарбол без ванти: оптимист, ласер, фин  
up anchor дижи сидро команда за дизање сидра  
upwind против ветра пловидба у правцу ветра  
vang (boom vang, boom downhaul,
kicking strap)
ванг контрола дизања бума,
бум даунхол код оптимиста
притег бума
vang key кукица за ванг качење ванга за оков на буму кључ ванга
velocity header привидно
неповољни рефул
када ветар нагло падне, једрилица
задржи брзину, што резултира ударом оштријег привидног ветра
 
velocity lift привидно повољни рефул када ветар нагло појача, једрилица
задржи брзину, што резултира ударом повољнијег привидног ветра
 
walkover recovery суво превртање посада се попне на бок, одатле на
шверт и уђе у једрилицу док се
исправља (на ласерурутински)
 
warm front топли талас област где топли, влажан ваздух прелази преко хладног, резултира
кишом и ветром
 
water! вода! довик једрилици без права пута лупкање по палуби!
ми, ми, мии!
way (way on) покретање прелазак из мировања у покрет  
weather (windward)
boat
приветринска
једрилица
jeдрилица у приветрини даје воду  
weather (windward)
boat!
прихватам! довик: приветринској једрилици да се склања вода!
weather (windward, high) side приветрина страна пловила изложена ветру;  
weather helm прихватајућа једрилица која прихвата сама  
weather mark горња бова често прва ознака у трци, поставља
се право у ветар од старта,
нормално на стартну линију
орцна бова
wet suit сунђер одело штити од хладноће  
whipping a line обмотавање конопа крај конопа обмотати концем да се
не распадне
 
whisker pole тангун флока за ветар у крму, лептир бум флока
wind indicator (bur- gee, weather vane) ветроказ показивач правца ветра  
wind sense процена ветра процена правца и јачине ветра  
wind shift промена промена правца ветра  
wing on wing лептир у крму, кад се једри без шпинакера, је- дро иде на једну а флок на другу страну  
Sailing - the fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense
Једрење - фина уметност квашења и прехлађивања за време споре и бесциљне пловидбе, уз велики трошак